تولید محصولات نرم افزاری به شکل صنعتی و استاندارد یکی از دغدغه های امروزه سازمان های مختلف است، محصولی که در صورت Out−Source شدن به راحتی قابل تحلیل و درک از طرف کارفرما باشد.

 همانطور که تولید یک محصول در صنعت جهت بهینه سازی، در یک خط تولید صورت می پذیرد مثل صنایع لبنی، و در صورت نیاز به تغییر در محصول، با تغییر خط تولید تمامی محصولات تغییر را دریافت خواهند نمود، در فرآیند تولید نرم افزار نیز باید همین اصل در نظر گرفته شود با این تفاوت که خط تولید شما نمی تواند فقط برای تولید نوع خاصی از پنیر طراحی شود بلکه هر محصول موجود در خط تولید خود تماما محصولی متفاوت است و این موضوع باعث بروز پیچیدگی هایی در تولید محصولات نرم افزاری شده و راهکاری موجود در سایر صنایع را بی تاثیر می نماید.

ساختارهای تولید نرم افزار مثل Application Lifecycle Management و ابزارهایی که بر طبق آن تولید شده اند جهت رفع این نیاز طراحی شده اند.