ITIL پذیرفته شده ترین رویکرد در جهان جهت مدیریت سرویسهای IT است. ITIL تاکنون دارای ۴ نسخه بوده است، نسخه ۳ در سال ۲۰۰۷ ارائه شد و نسخه غالب پیاده سازی شده در سازمان ها این نسخه می باشد و نسخه ۴ در سال ۲۰۱۹ ارائه شد که پیاده سازی آن با توجه به تفاوت های زیاد بین نسخه ۳ و ۴ حتی برای سازمان هایی که itil v3 را پیاده سازی نموده اند دشوار خواهد بود. علت این موضوع رویکرد متفاوت نسخه ۳ و ۴ به نسبت یکدیگر و حتی گردش ۱۸۰ درجه این فریمورک می باشد.

نسخه ۳ دارای ساختار waterfall بوده و باعث پیاده سازی سیلوهای مختلفی در سازمان میشد در حالی که نسخه ۴ نقطه توجه خود را خلق ارزش یا value در نظر گرفته و سعی نموده با همزیستی Bimodal و Trimodal با سایر فریمورک ها مثل DevOps این نکته را که یک فریمورک توانایی پاسخگویی به تمام نیازهای مدیریت IT را ندارد بپذیرد.

 

جدیدترین مطالب مرتبط

ثبت نظرات