BitBucket یکی از ابزارهای موجود در راهکار ALM شرکت اطلسیان است، وظیفه این نرم افزار در کنار سایر برادران خود ایجاد یک چرخه کامل تولید و نگهداری محصولات و پیاده سازی بخش Version Control با کمک روش Git است.

نکته خاصی که باید در استفاده از BitbBucket در نظر داشته باشید این موضوع است که اگر قصد استفاده از سایر ابزارهای Atlassian را دارید یکی از بهترین گزینه های قابل استفاده BitBucket است زیرا علاوه بر یکپارچگی کامل با سایر ابزارهای اطلسیان مثل Jira و  Bamboo تکمیل کننده چرخه ALM مد نظر شرکت سازنده به عنوان یک Best Practice است.