Bamboo یکی از ابزارهای موجود در راهکار ALM شرکت اطلسیان است، وظیفه این نرم افزار در کنار سایر برادران خود ایجاد یک چرخه کامل تولید و نگهداری محصولات و پیاده سازی بخش Continuous Integration و Continuous Deployment می باشد.

در مقام مقایسه Bamboo از ابزاری مثل jenkins برتر بوده ( Jenkins متن باز بوده و طبیعتا قابلیت رقابت با ابزارهای که باید خریداری شوند را ندارد ) و دارای قابلیت های خاص راهکار ALM شرکت اطلسیان است، به عنوان پیاده سازی مدل مدیریت برنچ های GitFlow به طور کامل در ابزار bitBucket پیاده سازی شده و در Bamboo جهت هر چه ساده تر شدن فعالیت های CI و CD ( بررسی کدها و اجرای تست ها و انتشار راهکار در محیط های تست موقت و یا UAT ) تمهیدات خاصی در نظر گرفته شده است تا سربار مدیریت این برنچ ها به حداقل کاهش یابد.