یکی از مشتریان خدمات ابری شرکت مایکروسافت AIRBUS است.

 یکی دیگر از مشتریان خدمات ابری مایکروسافت شرکت British Petroleum یا BP  است.