در دوره Jira Essentials سعی شده تمام نیازهای شما جهت راه اندازی و استفاده صحیح از ابزار Jira مورد توجه قرار گیرد.

در دوره Jira Essentials ابتدا نحوه نصب و پیکر بندی Jira برای تیم های Agile و Business تشریح خواهد شد، سپس با نحوه استفاده از جیرا آشنا خواهید شد، چگونه انواع مختلف Issue ها را مدیریت کنید، ایجاد نمودن Field های جدید، ایجاد نمون Screen های جدید، مدیریت Workflow ها و تنظیم ایمیلهای ورودی و خروجی، و در نهایت برخی امکانات پیشرفته جیرا مثل مدل امنیتی جیرا، جستجو و گزارشات مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

مدت زمان دوره: ۱۸ ساعت

مخاطبان دوره: توسعه دهندگان نرم افزار، مدیران تیم های توسعه نرم افزار

سرفصل دوره:

Getting started with jira

 • Jira Core, Jira Software, and Jira Service Desk
 • The Jira architecture
 • System requirements
 • Installing and configuring Jira
 • Post-installation configurations

Using Jira for Business Projects

 • Understanding project types
 • Creating projects
 • Project browser
 • The Project Administration interface
 • Importing data into Jira
 • Exercise - Create Sample project

Issue Management 

 • Understanding issues
 • Working with issues

Field Management

 • Understanding system fields
 • Understanding custom fields
 • Managing custom fields
 • Field configuration
 • Managing field configuration schemes

Screen Management

 • Jira and screens
 • Working with screens
 • Working with screen schemes
 • Issue type screen scheme

Workflow and Business Process 

 • Mapping business processes
 • Managing workflows
 • Workflow schemes

Emails and Notifications

 • Jira and email
 • Working with outgoing mail
 • The notification scheme

Securing Jira

 • User directories
 • Users and Groups
 • Project roles
 • Global permissions
 • Permission schemes
 • Issue security schemes

Searching, Reporting, and Analysis

 • Issue navigator
 • Working with search results
 • Filters
 • Reports
 • Dashboards
 • Gadgets