دوره GitLab Fundamentals شامل مباحث پایه مرتبط با این ابزار می باشد و مواردی که مطرح خواهد شد با توجه به نسخه CE خواهد بود.

مدت دوره: ۱۸ ساعت

مخاطبین: DevOps engineers, Product owners, Integration specialists,  Operations managers, Incident and change managers, System administrators, Network administrators, Business managers,  Automation architects, Enterprise architects

سرفصل دوره:

 معرفی معماری GitLab

 • Technical requirements
 • The Origins of GitLab
 • GitLab Editions
 • Core Components
 • GitLab CI
 • GitLab Runners

 نصب GitLab

 • نیازهای فنی
 • Installation requirements
 • Four-way for installing GitLab

تنظیم GitLab از طریق Web UI

 • تنظیمات در سطح Instance
 • تنظیمات در سطح Group
 • تنظیمات در سطح Project

تنظیم GitLab از طریق Terminal

مهاجرت اطلاعات از سیستم های دیگر به GitLab

 • مهاجرت از Github
 • مهاجرت از  CVS
 • مهاجرت از SVN
 • مهاجرت از tfs یا Azure DevOps

 تشریح هدف گیت لب - the Whole Toolchain in One Application

 •  The Agile Manifesto
 • XP
 • The DevOps movement
 • The toolchain

ساختن محصول، تایید آن و سپس بسته بندی

 • manage your ideas
 • plan your feature
 • create it
 • verify your product
 • package it for use GitLab Container registry