این دوره به عنوان نقطه ورود به ITIL 4 شناخته می شود، شرکت در این آزمون برای دوستانی که دارای مدرک نسخه ۳ ای تی ای ال هستنید نیز لازم می باشد.

طبق تعاریفی که axelos برای دوره ITIL 4 Foundation در نظر گرفته است، در این دوره Practice های زیر به تشریح مورد بررسی قرار می گیرند.

 • Continual Improvement
 • Change control
 • incident management
 • problem management
 • service desk
 • service level management
 • service request management

و  Practice های زیر مورد بحث قرار خواهند گرفت.

 • Information security management
 • relationship management
 • supplier management
 • Availability management
 • Capacity and performance management
 • IT asset management
 • Monitoring and event management
 • Release management
 • Service Configuration Management
 • Service continuity management
 • Deployment management