اگر به جدیدترین روش های تولید و نگهداری نرم افزار علاقه مند هستید دوره DevOps Fundamentals جهت کمک به آشنایی شما با این روش ها طراحی شده است.

در این دوره ابتدا چیستی DevOps و تاریخچه آن بررسی خواهد شد و سپس به ارتباط DevOps و Business و ارتباط مدل Agile و DevOps و در نهایت مدل هدف گذاری و اندازه گیری در DevOps مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

مدت دوره: ۲ روز

مخاطبین دوره: DevOps engineers, Product owners, Integration specialists,  Operations managers, Incident and change managers, System administrators, Network administrators, Business managers,  Automation architects, Enterprise architects

 سرفصل دوره:

History of DevOps 

what is DevOps

 •  DevOps Core Values
 • DevOps principles - The three ways
 • 10 practices for DevOps success 

Foundational Terminology and Concepts

 • Software Development Methodologies
 • Operations Methodologies
 • Systems Methodologies
 • Development, Release, and Deployment Concepts
 • Infrastructure Concepts
 • Cultural Concepts

DevOps Misconceptions

 • Devops Only Involves Developers and System Administrators
 • Devops Is a Team
 • Devops Is a Job Title
 • Devops Is Relevant Only to Web Startups
 • You Need a Devops Certification
 • Devops Means Doing All the Work with Half the People
 • There Is One “Right Way” (or “Wrong Way”) to Do Devops
 • It Will Take X Weeks/Months to Implement Devops
 • Devops Is All About the Tools
 • Devops Is About Automation
 • Devops Is a Fad

DevOps Anti-patterns

 • Blame Culture
 • Silos
 • Root Cause Analysis
 • Human Error

Agile and DevOps

Goals And Measurement

 • Performance
 • Stability