وظیفه تیم ALM-DevOps به عنوان مشاور این مجموعه ارائه خدمات زیر است.

  • نصب و به روز رسانی نسخه قدیمی TFS به Azure DevOps 2020
  • مهاجرت اطلاعات سازمان به Azure DevOps
  • استاندارد سازی پرکتیس های CI/CD و استاندارد سازی آن
  • بهبود روش پیاده سازی اسکرام در ابزار Azure DevOps