GitHub شامل زیر سیستم های مختلفی است تا اطمینان حاصل کند توسعه دهنده می تواند در کمترین زمان ممکن محصولی با بهترین کیفیت تولید نماید. برای رسیدن به این خواسته امکانات متعددی در این ابزار لحاظ شده که برخی از آنها شامل موارد زیر هستند.

  • نگهداری کدها و ایجاد ساختار جهت توسعه کدها
  • امکان همکاری تیم های مختلف در توسعه کدها
  • استفاده مجدد از کدها با روش های ساده و خودکارسازی شده
  • وجود محیط Codespaces
  • ساختار خودکار سازی CI/CD با کمک GitHub Actions ها
  • وجود ساختار پیاده سازی DevSecOps به کمک CodeQL و dependabot
  • وجود ساختار مدیریت پروژه و کارها

ساختار End to End و Code to Cloud DevOps در گیت هاب در تصویرر  زیر مشخص است. 

امکانات گیت هاب