دوره Atlassian Bamboo - Essentials

Bamboo

Bamboo یکی از ابزارهای موجود در راهکار ALM شرکت اطلسیان است، وظیفه این نرم افزار در کنار سایر برادران خود ایجاد یک چرخه کامل تولید و نگهداری محصولات و پیاده سازی بخش Continuous Integration و Continuous Deployment می باشد. بیشتر ...