دوره آموزش مقدماتی اسکرام

این دوره در ابتدا اصول Scrum را معرفی نموده و سپس در هر گام با بررسی یک مثال تلاش دارد مفاهیم را به شکل کارگاهی به دانشجو منتقل نماید. این دوره به تیم هایی که فکر می کنند در حال استفاده از اسکرام هستند ولی از اجرای خود راضی نیستند توصیه می گردد.

 جزئیات بیشتر 

 

400,000 تومان