دوره Atlassian Confluence Essentials

Confluence

Confluence یکی از ابزارهای موجود در راهکار ALM شرکت اطلسیان است، وظیفه این نرم افزار در کنار سایر برادران خود ایجاد یک چرخه کامل تولید و نگهداری محصولات و پیاده سازی بخش مدیریت دانش یا Knowledge Management می باشد. بیشتر ...


Confluence

Create, collaborate, and keep all your work in one place

Unlike document and file-sharing tools, Confluence is open and accessible, helping your 
team, and your company do their best work together بیشتر ...