در تماس های شما عزیزان با تیم ALM-DevOps همیشه درخواست های زیادی مبنی بر ارائه یک نقشه راه در زمینه DevOps مطرح شده بود، جهت پاسخگویی به این نیاز در این سند تلاش شدهبا توجه به شرایط موجود در ایران و ترتیب اجرای موارد،یکRoadmap بهینه ارائه گردد. در این سند هم به نیازهای سازمان و هم به نیازهای مهندسین دواپس توجه شده است. بیشتر...