این دوره به زبانفارسیو بر اساسسرفصل های شرکت مایکروسافتتهیه شده است و به شما جهت اشنایی با اصول کلاود مایکروسافت و خدمات آن کمک خواهد نمود، همچنین این دوره به شما جهتاخذ مدرکمرتبط نیز کمک خواهد نمود و مطالب لازم برای اخذ مدرک مایکروسافت را در اختیار شما قرار می دهد.مدرس خود دارای این مدرک می باشد. بیشتر...