در Continuous Deployment از Test Automation جهت بررسی اینکه آیا تغییرات اعمال شده در محصول قابل قبول هستند یا نه استفاده می گردد، در صورت عدم وجود مشکل به صورت خودکار تغییرات به محیط های Production منتقل می گردد.

در بررسی های صورت گرفته روی محصول مواردی مثل وضعیت استفاده از منابع، صحیح بودن مدل تجاری محصول در نظر گرفته می شود، مرحله اول در پیاده سازی Continuous Deployment پیاده سازی Continuous Integration است، سپس سازمان باید زیرساخت های لازم جهت پیاده سازی Continuous Delivery را محیی نموده و پس از اتمام استقرار آن می تواند با سرمایه گذاری بر روی روش های خودکار تست و مانیتورینگ و کنترل متریک های مرتبط با سلامتی محصول اقدام به پیاده سازی Continuous Deployment نماید. 

جدیدترین مطالب مرتبط

ثبت نظرات