خدمات ابری در ۱۰ سال گذشته مرکز توجه شرکت های فناوری اطلاعات متعددی بوده است. نتیجه مهاجرت شرکت های بزرگ در صنایع مختلف به محصولات تولید شده توسط شرکت هایی مانند Amazon و Microsoft بوده است.

 سه مدل اصلی پردازش ابری شامل IaaS یا  Infrastructure as a Service و PaaS یا Platform as a Service و SaaS یا Software as a Service است. 
 
مدل پیاده سازی پردازش ابری به چهار روش All in cloud و Hybrid و On-premise or private cloud و جدیدترین مدل MultiCloud می باشد.