عملکرد ابزار ترافرم با ابزارهایی مثل Ansible و Pulumi و Crossplane و خیلی ابزارهای دیگر قابل مقایسه است و به نسبت هر کدام دارای نقاط قوت و ضعف خود می باشد. ولی به صورت کلی حتی در تیم های بین المللی این ابزار تمامی نیازهای شما برای پیاده سازی IAC را پوشش خواهد داد.

در ادامه به تشریح و مقایسه سه ابزار Pulumi و Crossplane و Terraform خواهیم پرداخت.