UI Test Automation یکی از لایه های ایجاد تست های خودکار هستند و جهت پیاده سازی Acceptance test و Performance test و Integration test مورد استفاده قرار می گیرند.

در زاه حل ایجاد شده توسط تیم ALM-DevOps از روش POM جهت مدیریت تغییرات در راهکار نرم افزاری در حال توسعه استفاده شده است. در ایجاد فریمورک های تست نکته مهم چگونگی مدیریت عواقب ناشی از توسعه و تغییر راهکار نرم افزاری بر روی تست هایی که تا کنون نوشته شده می باشد. تغییرات در کد باید باعث کمترین تغییر در کدهای موجود در فریمورک تست گردد.