دوره Git Version Control Management with Atlassian BitBucket V5.16.0 – Level intermediate

BitBucket

BitBucket یکی از ابزارهای موجود در راهکار ALM شرکت اطلسیان است، وظیفه این نرم افزار در کنار سایر برادران خود ایجاد یک چرخه کامل تولید و نگهداری محصولات و پیاده سازی بخش Version Control با کمک روش Git است.   بیشتر ...