مشتریان نرم افزار جیرا - شرکت Autodesk

مشتریان نرم افزار جیرا - شرکت Trulia

دوره Atlassian Confluence Essentials

دوره Atlassian Bamboo - Essentials

دوره Atlassian Jira Essentials

دوره Git Version Control Management with Atlassian BitBucket V5.16.0 – Level intermediate

آموزش Atlassian ALM Suite

Bamboo

Bamboo یکی از ابزارهای موجود در راهکار ALM شرکت اطلسیان است، وظیفه این نرم افزار در کنار سایر برادران خود ایجاد یک چرخه کامل تولید و نگهداری محصولات و پیاده سازی بخش Continuous Integration و Continuous Deployment می باشد. بیشتر ...


BitBucket

BitBucket یکی از ابزارهای موجود در راهکار ALM شرکت اطلسیان است، وظیفه این نرم افزار در کنار سایر برادران خود ایجاد یک چرخه کامل تولید و نگهداری محصولات و پیاده سازی بخش Version Control با کمک روش Git است.   بیشتر ...


Confluence

Confluence یکی از ابزارهای موجود در راهکار ALM شرکت اطلسیان است، وظیفه این نرم افزار در کنار سایر برادران خود ایجاد یک چرخه کامل تولید و نگهداری محصولات و پیاده سازی بخش مدیریت دانش یا Knowledge Management می باشد. بیشتر ...