با تغییر مدل تعامل تیم های توسعه محصول و زیرساخت به عنوان ایجاد کننده محصول و راهبر محصول در محیط عملیاتی و افزایش سرعت این دو تیم، سایر تیم های مرتبط مثل تیم دیتابیس و تیم Security دچار چالش جدیدی برای همراهی تیم های DevOps شدند.( جهت توضیحات بیشتر به سند DevOps چیست مراجعه بفرمایید)
تیم Security نیازمند تغییر مدل تعامل خود با سایر تیم ها و همراهی آنها بر اساس مدل DevOps گردید، این تغییر رویکرد تیم های امنیت با نام DevSecOps معرفی گردیده است. جهت درک بهتر این موضوع سند DevSecOps چیست نحوه تعامل تیم های امنیتی و تغییر آن توسط DevSecOps را بررسی می نماید.

جدیدترین مطالب مرتبط

ثبت نظرات