وظیفه تیم ALM-DevOps به عنوان مشاور این مجموعه ارائه خدمات زیر است.

  • ارائه زیرساخت پنل ادمین جدید یکی از محصولات سازمان
  • مشاوره در زمینه پیاده سازی راهکار دواپس مایکروسافت Azure DevOps