وظیفه تیم ALM-DevOps به عنوان مشاور این مجموعه ارائه خدمات زیر است.

  • ارائه مشاوره در زمینه مدل مدیریت محصول و اسکرام در سازمان
  • به روز رسانی و مهاجرت ابزار Azure DevOps
  • پیاده سازی اجرا و استفاده از ابزار Azure DevOps در سازمان