پیاده سازی مدیریت محصول چابک و Scrum

در پیاده سازی فریمورک Scrum یکی از نکات مهم دقت در نحوه پیاده سازی این فریمورک و پاسخگویی به دغدغه ذینفعان می باشد. از ذینفعان اسکرام تیم PMO یا Project Management Office می باشد که مسئولیت تعریف پروژه ها و مدیریت آنها را بر عهده دارد. این بخش در زمان پیاده سازی اسکرام دچار مشکلاتی خاص خود خواهد شد و نیازمند تغییر رویکرد خود از پروژه به محصول است، و موضوعی که این اتفاق را سخت تر می نماید مدیریت محصول به روش چابک با استفاده از اسکرام است.

پیچیده ترین بخش این مهاجرت تغییر رویکرد پروژه محور با بودجه و WBS و زمان مشخص به رویکرد محصول محور با اتکا به تجربه گرایی اسکرام است.

در صورت تصمیم سازمان به پیاده سازی DevOps Transformation، پیاده سازی ساختار و فرآیند مدریت محصول چابک یکی از گام های مهم خواهد بود که سازمان جهت پیاده سازی آن باید آماده باشد.

از ابزارهای مورد استفاده در این زمینه می توان Atlassian Jira، Azure DevOps Boards و GitLab را نام برد.

جدیدترین مطالب مرتبط

ثبت نظرات