یکی از نیازهای اصلی موجود در سازمان ها وجود سیستم مانیتورینگ پیشرفته در سطوحی علاوه بر زیرساخت است.

یکی از این سطوح مانیتورینگ که معمولا با نام Application Performance Monitoring یا APM شناخته می شود جهت نمایش نحوه عملکرد نرم افزار تولید شده، چه از نظر فنی و چه از نظر تجاری مورد استفاده قرار می گیرد.

در این زمینه ابزارهایی مثل Microsoft App Insight، Data Dog، New Relic قابل استفاده هستند ولی متاسفانه در کشور ما این ابزارها قابل استفاده نیستند و تیم ها نیازمند استفاده از روش هایی به غیر از software as a service هستند.

تیم ALm-DevOps تلاش نمود تا جهت رفع این مشکل از راهکاری مختلف قابل خریداری و OpenSource استفاده نماید تا نیازهای تیم های مختلف را پوشش داده و همزمان تلاش نماید Best Practice های مرتبط با مانیتورینگ را در تیم ها عملیاتی نماید.