در سال های اخیر در بخش فرآیند تولید و نگهداری نرم افزار تغییرات زیادی صورت گرفته، در گذشته مایکروسافت در بازه زمانی بیشتر از یکسال اقدام به ارائه نسخه جدیدی از محصولات خود می کرد ولی در حال حاضر این نرم افزارها هر ۳ ماه یکبار به روز می شوند، نرم افزارهای این شرکت ایمن تر شده و تعداد خطاهای آنها نیز کاهش یافته. تمام این تغییرات به علت تغییر رویکرد این شرکت در فرآیند تولید و نگهداری نرم افزار است.

جواب تغییراتی از این قبیل در شرکت هایی مثل Microsoft, Amazon, Twitter استفاده از روش های نوین توسعه و نگهداری نرم افزار مثل ALM و یا DevOps است. با استفاده از این روش ها خط تولید نرم افزار مثل خط تولید شرکت های بزرگ خودرو سازی شد و فرآیندهایی که در آنها توانایی خودکار سازی وجود داشت توسط رایانه ها انجام گرفت در نتیجه نیروی انسانی سازمان زمان بیشتری برای انجام وظایف مهم تر کسب کرد.

به عنوان مثال محصولات شرکت مایکروسافت قبل از سال ۲۰۱۳ تقریبا دارای Unit Test نبودند ولی با شروع اعمال تغییرات در سازمان زمان کافی برای ایجاد Unit Test در نظر گرفته شد تا استاندارد تولید نرم افزار در این شرکت ارتقا یابد، در Twitter در هر شبانه روز بیش از ۲۴ بار سرویس این شرکت Publish شد، در آمازون پس از طی فرآیندی مشخص، کد نوشته شده برای هر سرویس Publish شد. هر چه سیستم های نرم افزاری پیچیده تر شدند نیاز به ساختارهایی برای مدیریت جامع آنها و حذف انسان از فرآیندها قابل خودکار سازی بیشتر احساس شد.

در ایران در سال های اخیر شاهد رشد راهکارهای نرم افزاری از نظر ابعاد بوده ایم ( چه از نظر تعداد کاربر و چه از نظر حجم نرم افزار تولید شده و چه از نظر محیطی که نرم افزار روی آن Deploy می شود )، با گذشت زمان جای خالی روشی جهت تولید و نگهداری صحیح این سامانه ها احساس می شود، در این دوره شما با مفاهیم تولید و نگهداری نرم افزار و راهکارهای شرکت مایکروسافت در این زمینه آشنا می شوید که طبق گزارشات Gartner یکی از رهبران این حوزه به شمار می آید.

این دوره دریچه ایی به موقعیت شغلی جدیدی به نام ALM/DevOps Specialist و شروعی بر تولید و نگهداری صحیح نرم افزار است، در این دوره ضمن بیان اکثر دغدغه های شما و ارائه راهکار برای آنها، ساختاری منطقی جهت رفع مشکلات موجود ارائه می شود، راهکار مایکروسافت هر زبان برنامه نویسی و هر Platform را هدف قرارمی دهد.

جزئیات دوره آموزش مدیریت تولید و نگهداری نرم افزار به کمک TFS 2017 به شرح زیر می باشد.
مدت دوره: ۴۰ ساعت
پیش نیاز: حداقل ۳ سال سابقه توسعه نرم افزار، آشنایی با روش های چابک مدیریت پروژه های نرم افزاری
مخاطب: توسعه دهندگان نرم افزار
اهداف دوره: بررسی روش های تولید و نگهداری راه کارهای نرم افزاری و پیاده سازی این روش ها با استفاده از ابزارهای ارائه شده توسط شرکت مایکروسافت ( طبیعتا در زمان محدود دوره یک روزه نمی توان آن طور که باید به جزئیات ابزارها و روشها اشاره کرد، در نتیجه به غیر از برخی موارد که به صلاح دید طراح دوره از اهمیت برخورداره بوده سایر موارد به شکل تئوری و یا خلاصه مطرح خواهند شد )

در انتهای این دوره دانشجویان قادر خواهند بود:

 • دانشجو می تواند مزایا و معایب و دلیل نیاز سازمان ها به ALM/DevOps را توضیح دهد.
 • دانشجو تمام ابعاد راهکار مایکروسافت درباره ALM را فرا خواهد گرفت.
 • دانشجو نصب و پیکربندی TFS 2017 را فرا خواهد گرفت.
 • دانشجو توانایی استفاده از ابزارهای ارائه شده در قالب های CMMI، Agile، Scrum برای مدیریت پروژه های نرم افزاری را به شکل کامل فرا خواهد گرفت.
 • دانشجو توانایی ایجاد و مدیریت سیستم کنترل نسخه کدها به دو روش متمرکز و توزیع شده را کسب خواهد کرد.
 • آشنایی با انواع تست ها و نحوه چیدمان آنها در نقشه های تست و استفاده از ابزارهای مایکروسافت برای مدیریت آنها ( توضیح انواع تست ها و پیاده سازی آنها خود در دوره ایی جداگانه بررسی خواهند شد، در این دوره دانشجو با تست ها آشنا شده و اهمیت آنها را به شکل عملی در پروسه تولید نرم افزار مشاهده خواهد کرد و با زیرساخت های موجود جهت مدیریت و اجرای خودکار آنها به شکل عملی آشنا خواهد شد )
 • دانشجو ایجاد ساختار Continuous Integration را فرا خواهد گرفت.
 • آشنایی با ساختار Release Automation و ایجاد Continuous Delivery برای انتشار پروژه ها آشنا خواهد شد.
 • دانشجو علت نیاز به فرآیند “مشاهده و یادگیری” در تولید نرم افزار را فرا خواهد گرفت و با ابزار Microsoft Azure Application Insight آشنا خواهد شد ( به دلیل پیچیدگی در خرید این سرویس در ایران سعی خواهد شد حد الامکان این بخش به شکل عملی برای تمام دانشجویان اجرا گردد )
 • دانشجو توانایی ایجاد ساختار درختی و کنترل امنیت در تمام پروسه تولید نرم افزار را خواهد داشت.
 • دانشجو توانایی ایجاد و استفاده از Nuget Package ها را خواهد داشت.
 • یادگیری ساختار های موجود ایجاد Branch در TFVC و توانایی Merge Branch ها و تشخیص اینکه آیا باید از روش جایگزین Feature Toggle به جای Branch استفاده شود یا خیر.
 • دانشجو توانایی استفاده از Visual Studio Market Place را کسب می کند.

 Chapter 1 – ALM/DevOps

What Is Application Lifecycle Management (ALM)
Aspects Of The ALM Process
۴ Ways Of looking At ALM ( SDLC View, The Service Management or Operations View, The Application Portfolio Management View, The Unified View )
۳ Pillars Of Traditional ALM (Traceability, Automation of High-Level Processes, Visibility into the Progress of Development Efforts )
A Brief History of ALM Tools and Concepts ( ALM1, ALM2, ALM2+)
DevOps
Why Are We Doing DevOps
Assessing Your DevOps Capability

Chapter 2 – Installation & Maintenance ( With Exercise )
TFS Architecture OverView
Installation Consideration ( Basic Requirements, Installation Check List, Accounts & Permissions, Supporting OS )
New Install (Which Wizard to Use)
Upgrades (upgrade paths, BackUps)
Installation Experience
Managing Collections ( What Are They, Setting Up And Managing Team Project Collections )
Managing Team Projects ( OverView, Setting Up Team Projects )

Chapter 3 – Team Foundation Server (TFS) OverView
ALM OverView
TFS OverView (TFS, Process Template, TFS Web Access, Microsoft Office, Integrated Development Environment (IDE) Integration)
Traceability ( Work Items, Configuration Management )
Visibility
Collaboration
Difference Between TFS And Visual Studio Team Services

Chapter 4 – Managing Team Project Collections & Team Projects
Collection Naming Convention
Setting Up and Managing Team Project Collections
Managing Team Projects
Team Projects And Version Control

Chapter 5 – Agile Project Management Using TFS
Intro To Scrum & Agile Concepts ( the Scrum Framework, Empirical Process Control, Complexity in Projects, What Scrum Is, Roles in Scrum, The Scrum Process, Definition of Done, Agile Requirements and Estimation, Kanban, How Agile Maps to ALM)
ALM Revisited
Traceability ( TFS Work Item Tracking System, Work Items, Work Item Queries )
Process In TFS ( Agile, Scrum, CMMI )
Workflow States
Planning Your Releases ( Defining The Release Process, Versioning, Release Notes )
Building a Release Plan ( Structuring The Releases, Enabling Scalable Release Planning, Creating a Release Backlog, Managing Dependencies, Creating Team Backlogs, Monitoring Release Process )

Chapter 6 – Version Control/Source Control
Introduction To Version Control ( Centralized VC VS Distributed VC )
Team Foundation Version Control ( Workspace, Check-In, Get-Latest, History, Shelveset & Suspending, Check-In Policy )
TFVC Branching & Merging
TFVC Branching Strategies ( Branch by Release, Branch by Feature, … )
Embracing Code Reviews
Using GIT ( Clone, Commit & Push, Fetch, Pull, Branch, Pull Request )
GIT Branching Strategy ( Git Flow )
Embrace Pull Request
Dependency Management

Chapter 7 – Version Control For Database(Database Delivery Best Practices)
Why DB Version Control?
Database Delivery Best Practices Overview ( State Based Approach, Migration Based Approach )
SQL Server Data Tools (SSDT) OverView
SSDT Architecture
Using SSDT ( Import DB Models, )
ReadGate Hybrid Approach & Shift Left (ReadyRoll)
ReadyRoll Architecture

Chapter 8 – Test
Agile Testing
Evolving Tests
Test Management ( Microsoft Test Manager-MTM, Test Hub )
Planning The Tests ( Test Plan, Test Suits )
What Is Test Case?
Running Manual Tests
Working With Automated Tests
Analyze Test Results
Tests In Continuous Integration & Continuous Delivery

Chapter 9 – UI Test & Integration Test & Unit Test
OverView
UI Test With Selenium
Page Object Model (POM)
Integration Tests
Unit Tests

Chapter 10 – Nuget Packages
What is Nuget
Why Nuget
Create Nuget Package
Configure Nuget Repositories & Force Them To Visual Studio

Chapter 11 – PowerShell for Deployment
PowerShell
Cmdlets
Getting Output
PowerShell Pipeline
Error Handling
Functions
PowerShell Drives
Common Scenarios
Working with Websites
PowerShell Desired State Configuration

Chapter 12 – Build Automation
Key Principles ( Keeping CI Builds Fast, Visualizing Build Status, Build Once, Versioning All Artifacts )
Build Types
TFS Build 2017 –Build VNEXT ( Architecture, Build Agents )
Setup Build Agents
Setup Build Server
Setup Artifact Repository
Build Tasks ( MSBuild, Unit Test, Powershell Runner,… )
Builds Options
Continuous Integration ( CI )
Predefined Build Variables
Run & View Build Result
Managing Build Artifacts
Run Unit & Integration tests In Build
Create Artifact for UI Tests and run them In Build

Chapter 13 – Release Automation
TFS Release Management – Release VNEXT
Release Management Architecture
Release Agents
Release Environments & Approvers
Release Options
Continuous Delivery & Continuous Deployment
Run UI Tests In Release

Chapter 14 – Monitor And Learn
Monitor And Learn In DevOps
What Is Application Insight
Enterprise Grade Distributed Online Analytics Platform ( Overview )

Chapter 15 – Security
Planning
Security In TFS Sub Systems ( Collection level, project level, Area Level, Iteration Level, Version Control Level, Build Level, Release Level Team WebAccess)

Chapter 16 – Work Item
Tools For Edit Work Item Templates
How Change Work Item Templates