با توجه به مشکلات متعدد سازمان ها در هماهنگ سازی تعامل بین مالکان محصول و تیم اسکرام و تیم اوپریشن (استقرار/راهبری) در فرآیند توسعه محصول مورد نظر مشتری، بر آن شدیم تا مجموعه دوره های مرتبط با آموززش و استقرار SRE را در اختیار شما عزیزان قرار دهیم.

صورت مساله: آیا تاکنون در سازمان با مشکلات زیر برخورد نموده اید:

  • کارهای با اولویت تعیین شده توسط مالک محصول با اولویت های مد نظر تیم اوپریشن در تضاد است.
  • تیم اوپریشن از وجود مشکلات متعدد در محیط عملیاتی و نارضایتی مشتری خبر می دهد ولی سازمان راهکاری برای استاندارد سازی مشاهده و اولویت بندی مشکلات بیان شده ندارد.
  • تیم توسعه از محیط واقعی و عملیاتی مشتری فاصله گرفته و به جای رفع مشکلات واقعی مشتری، متمرکز بر توسعه امکانات جدید است.
  • تیم توسعه کمک در رفع مشکلات موجود در محیط پروداکشن را مسئولیت خود نمی داند.
  • مالک محصول اعتقاد و اولویتی برای رفع مشکلات محیط پروداکشن و نارضایتی مشتری ندارد.