گیت لب دارای دو نسخه CE یا نسخه رایگان و اوپن سورس و  نسخه EE یا نسخه غیر رایگان است که خود دارای چندین لایسنز متفاوت است.

با توجه به محدود شدن دسترسی همکاران حاضر در کشور به نسخه CE، سعی شده دوره ها بر طبق امکانات این نسخه طراحی و جهت رفع نیازهای تیم ها با استفاده از امکانات موجود در نسخه CE راهکارهایی جهت رفع کمبودها ارائه شود.

دوره های نسخه EE به صورت جداگانه تعریف خواهند شد.

جدیدترین مطالب مرتبط

ثبت نظرات