رویکرد تیم ALM-DevOps.com در زمینه دواپس، توانمند ساختن اعضای تیم های فناوری محور است. در همین راستا، امید است محصولات آموزشی ارائه شده در این بخش راهگشای شما باشد. مطالب آموزش DevOps به شرح زیر، به شکل رایگان قابل دسترسی هستند.