خدمات قابل ارائه توسط تیم Alm-DevOps شامل فرآیندها و ابزارهایی است که به عنوان Framework و یا Best Practive در راه حل های فناوری اطلاعات مطرح هستند، اعتقاد ما ارائه راه حل هایی است که باعث بهبود در کسب و کار های بر پایه فناوری اطلاعات شود و در همین راستا علاوه بر فرآیندها بر روی ابزارها نیز تمرکز نموده ایم. 

 

مشاوره راه حل ها و ابزارها 

خدمات مشاوره در زمینه فریمورک ها و ابزارهایی که باعث بهبود و استاندارد سازی فرآیند و ابزار می شود می باشد.

پیاده سازی راه حلها و ابزارها

پیاده سازی فریمورک ها یا ابزارها نیازمند نیروی انسانی و تخصص و تجربه مرتبط است، تیم ALM-DevOps با توجه به تجربه و تخصص خود خدمات زیر را در زمینه پیاده سازی فرآیندها و ابزارها ارائه می نماید.