با توجه به تغییرات اعمال شده در ITIL 4 مدارک مرتبط با این دوره به نسبت نسخه ۳ دچار تغییراتی شده است. مدارک مرتبط با نسخه ۴ به شرح زیر می باشند.

 به ترتیب شامل:

  • ITIL Foundation
  • ITIL Specialist
  • ITIL Strategist
  • ITIL Leader
  • ITIL Master

اولین آزمون ارائه شده ITIL Foundation بوده و  ۵ آزمون میانی در حال طراحی می باشند. یکی از تفاوتهای مدارک نسخه ۴ عدم وجود آزمون برای دو بخش آبی رنگ Managing Professional و  Strategic Leader است و اخذ مدارک زیر مجموعه به شکل خودکار باعث دریافت مدرک آبی رنگ خواهد شد، در حالی که در نسخه ۳ خود آزمونی جداگانه بود. در بخش Module ها در کل ۵ آزمون وجود دارد زیرا ماژول ITIL Strategist در هر دو بخش وجود دارد.

افرادی که دارای مدارک Itil v3 هستند نیز نیاز است از دوره ITIL Foundation شروع نمایند.

ماژول های ITIL 4 به شرح زیر هستند.

جدیدترین مطالب مرتبط

ثبت نظرات