سنگ بنای بهبود تدریجی آموزش است، تیم Alm-DevOps سعی نموده در کنار ارائه فرآیند ها و ابزارها ، آموزش های لازم را نیز ارائه نماید. آموزش های ارائه شده علاوه بر تشریح فرآیند و ابزار به نحوه صحیح استفاده از آنها نیز می پردازند.

تفاوت اصلی آموزش های ارائه شده توسط تیم ALM-DevOps و آموزش های ارائه شده از طرف شرکت های مطرح خارج از ایران، به شرح زیر است.

  • سرفصل دوره های آموزشی با در نظر گرفتن تمام منابع موجود تعریف شده است.
  • در طراحی سرفصل به نکات خاص استفاده از فریمورک و ابزار پرداخته می شود، این نکات در دوره های دیگر وجود ندارند.
  • در طراحی سرفصل به مدل پیاده سازی فریمورک و ابزار پرداخته می شود، در دوره های دیگر معمولا امکانات و نحوه استفاده تشریح می شود.
  • از تجربیات تیم Alm-DevOps در استفاده و پیاده سازی فریمورک و ابزار مثالهایی در دوره بیان خواهد شد.

 دوره ها به صورت سازمانی و خصوصی برگزار خواهند شد و سیلابس هر دوره به شکل کامل و با جزئیات ارائه شده است.

 

 دوره های مرتبط با فریمورکها

دوره های مرتبط با ابزارها